Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen – broschyr till nyanlända som har barn i Stockholms stads skolor

En produktion i ett redan framtaget grafiskt manér och koncept som sedan är utvecklat och anpassat produktionen i en eller flera språkversioner utöver svenska.
Till uppdraget hör en presentation (PPT) att visa föräldrarna till de nyanlända eleverna. Presentationen och broschyren har tydlig igenkänning med varandra, avseende innehåll och form. Dessutom kommunicerades innehållet i angränsande projekt i sociala medier.

9.2.2.4 Referensuppdrag 4

1. Uppdraget och vilka förutsättningar som ni behövde förhålla er till

Uppdraget omfattade hantering av alla översättningar, anpassning av den grafiska formen så att olika språk kunde svälla samt kontakt med tryckeri. Förutsättningarna var manus som uppdragsgivare själv svarade för. Bildmaterial från kund och Stockholms stads bildbank.

Utgångspunkten var text som skulle vara lätt att förstå. Språkversioner: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

 

2. Arbetsprocess med en ungefärlig tidplan

Process steg för steg:

  1. Uppstartsmöte med inramning av uppdraget och förutsättningar, kvittens i form av kontaktrapport.
  2. Offert och tidplan med godkännande
  3. Manus på svenska till Blomquist för återkoppling.
  4. Manus till översättare, samtidigt som vi arbetade ut den svenska versionen som grund för formgivningen.
  5. Språkversionerna i retur till översättare för kontroll av ombrutet dokument.
  6. Leverans av tryckfiler till tryckeri.

Vi arbetade med projektet i flera faser p.g.a. att nya personer avlöste varandra från uppdragsgivarens sida. Effektiv arbetstid var ca 10 veckor.

 

3. Vilka programvaror och system ni arbetade i

Word för copy, Adobe InDesign för form, Tryckfil: Acrobat pdf

 

4. Hur ni kvalitetssäkrade uppdraget i varje fas, från beställning till uppföljning

Genom kvittens i form av kontaktrapporter, offert och godkännande av densamma, skriftlig kommunikation mellan oss och uppdragsgivaren för spårbarhet i projektet. Alla översättare kom från etablerad översättningsbyrå där flera av stadens vanligt förekommande uttryck/namn är inarbetade, flera av översättarna har vi också samarbetat med i andra projekt.

I övrigt har vi följt arbetsprocessen som beskrivs under referensuppdrag 1.

 

5. Vad ni utförde/levererade (enheter/länkar ska bifogas)

Vi utförde allt arbete med grafisk form, kontakt med översättare och tryckeri. Viktigt med rätt sidordning för de språkversioner som läses från motsatt håll mot svenskan.

 

6. Om möjligt, kostnad

Arvode, 76.000 sek, inkl. ppt-presentation ca 25 slides.

Översättningar, 32.000 sek

Tryck, totalt 1600 ex fördelat på de 5 språken, 19.190 sek.

Grundversionen på svenska såg ut så här

Språkversionen på dari såg ut så här

Broschyr på dari för nedladdning

Utbildningsförvaltningens broschyr till nyanlända finns på sammanlagt fem språk

Förutom på svenska och dari finns broschyren även på arabiska, engelska och somaliska

Läs broschyrerna här