Stockholms stad, Stadsledningsförvaltningen – Miljöstrategipresentation

En ppt-produktion som följer de digitala tillgänglighetskraven och som innehåller rörligt material och länkar till extern sajt.
För många av våra offentliga uppdragsgivare gör vi ppt-presentation som dels ska vara bra att stå och presentera för en samling människor, dels ska fungera som efterlämnamaterial eller läggas ut på Stockholms stads webb. Att göra presentationer som är optimala för båda dessa ändamål är i princip omöjligt och därför görs ibland dubbla varianter – en bildburen för presentationer och en som ska fungera även utan att någon presenterar den. I det senare fallet kommer många sådana ppt-presentationer att läggas ut på Stockholms stads webbplats. Efter webbdirektivets införande har det ställt ökade krav på tillgänglighet. Därför görs en del presentationer om, i princip från början, men framförallt skapar vi nu mallar som ska förenkla tillgänglighetsanpassningen. För Stadsledningskontoret i Stockholms stads har vi tagit fram en ppt som presenterar stadens klimatstrategi. Den har senare byggts om utifrån tillgänglighetskraven.

9.2.2.3 Referensuppdrag 3

1. Uppdraget och vilka förutsättningar som ni behövde förhålla er till

Klimat- och hållbarhetsfrågan är högt prioriterad i Stockholms stad. Stadsledningskontoret gav Blomquist i uppdrag att ta fram en PPT-presentation som beskriver Stockholms klimatstrategi. Förutsättningar var då att presentationen i första hand skulle fungera som ett presentationsmaterial för kunniga föredragshållare. Men den ska också fungera som ett efterlämnamaterial och även ev. kunna ligga på stadens webbplats för nedladdning.

 

2. Arbetsprocess med en ungefärlig tidplan

Uppdragsbrief och -möte skedde i februari 2018. Eftersom Blomquist har mycket förkunskap om både stadsledningskontoret, miljö i allmänhet och klimatstrategin behövdes i det här fallet inte så mycket inläsning. Däremot tog vi mycket noggrant in information om hur de tänkta föredragshållarna skulle jobba med presentationen, hur den skulle visas och vilka som är i den tänkta målgruppen. Vi intervjuade och samarbetade med de båda huvudföredragshållarna och skapade tillsammans en storyline kring presentation och gick igenom befintligt bildmaterial.

Därefter tog vi fram ett antal kompletterande mallsidor som bygger på Stockholms stads befintliga ppt-mallar, men som var mer anpassade för bildburen presentationsteknik. Dessa testades och justerades utifrån testarna och kundens önskemål. Mallsidorna är skapade för att vara tillgänglighetsanpassade. Detta måste dock kontrolleras varje gång man ändrar eller lägger till nya sidor.

Med ett antal färdiga mallsidor, en godkänd storyline och ett urval bilder påbörjades sedan produktionen av presentationen. Fem veckor efter första briefen var grundpresentationen klar. Den var skapad så att föredragshållarna själva kan flytta om, komplettera, ta fram nya sidor etc.

Presentation har gjorts i både Stockholms stads typsnitt (Stockholm type) och en variant (med Arial) som även fungerar på datorer som inte har stadens typsnitt installerat.

 

3. Vilka programvaror och system ni arbetade i

Bilderna har bildbehandlats i Photoshop. Några ikoner har gjorts i Illustrator, I övrigt har all produktion skett i PowerPoint. Ja, förutom ett grundmanus som skrevs i Word.

 

4. Hur ni kvalitetssäkrade uppdraget i varje fas, från beställning till uppföljning

Genom vår arbetsmodell som inkluderar uppdragsgivaren eliminerar vi felkällor på grund av missförstånd. Bilderna har kontrollerats, texter har korrekturlästs, funktionen har gåtts igenom, tillgängligheten har kontrollerats.

I övrigt har vi följt arbetsprocessen som beskrivs under referensuppdrag 1.

 

5. Vad ni utförde/levererade (enheter/länkar ska bifogas)

En grund-ppt för klimatstrategin togs fram. Tillkommande bilder har också skapats av oss samt av uppdragsgivare själv.

 

6. Om möjligt, kostnad

Vi kan i detta fall inte ange kostnaden, eftersom ytterligare moment ingick i arbetet.

16 bilder ur Stadsledningskontorets Powerpoint

Presentation med två olika typsnitt

Grundpresentationen finns i två olika typsnittsvarianter. Dels med Stockholms stads eget typsnitt Stockholm Type som finns i stadens datorer (men sällan externt), dels i systemtypsnittet Arial som ska fungera i princip alla datorer.

Ladda ner båda presentationerna via WeTransfer. Om giltighetstiden för länken har gått ut kontaktar du Janne Åkerblom på Blomquist på janne@blomquist.se så lägger vi ut den igen.

Två bilder som visar presentationens förstasida i två olika typsnitt